Święty Jakub Mniejszy Apostoł

Wśród dwunastu apostołów Chrystusa było dwóch o imieniu Jakub. Dla ich odróżnienia używano określeń Jakub Starszy Apostoł i Młodszy. Starszy zwany także Większym zyskał takie miano, ponieważ był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Młodszy Jakub do grona apostolskiego przystąpił później. Spis Apostolski wymienia go na końcu, oznacza to, że dosyć późno stał się jednym z dwunastu. Był on synem Alfeusza, a zmarł w roku 62 n.e., natomiast Święty Jakub Starszy był synem Zebedeusza.

Niektóre źródła utożsamiają go z Jakubem Sprawiedliwym, uznawanym z kolei za brata Chrystusowego. Jednakże ten był synem Kleofasa. Stał się ważną postacią w Kościele jerozolimskim. Braćmi Jakuba Młodszego byli św. Juda Tadeusz oraz św. Szymon. Tak jak on, należeli do grona apostołów. Po śmierci Jezusa i Jego Zmartwychwstaniu szerzył wiarę chrześcijańską, współtworząc pierwszą gminę chrześcijańską. Po śmierci Jakuba Starszego został jej przewodniczącym.

Ze zdaniem Jakuba Młodszego liczył się nawet sam św. Piotr. Jak podają niektóre źródła to Jakub Młodszy jest autorem Listu do wiernych zwanego także Listem św. Jakuba, który jest zbiorem rad i pouczeń dla pierwszych chrześcijan. Jednakże są i takie przesłanki, aby za autora listu uważać Jakuba Sprawiedliwego. Jakub Mniejszy zginął śmiercią męczeńską. Postawiony przed sądem, za naruszenie prawa, został skazany na ukamienowanie. Tak twierdzi historyk żydowski Flawiusz, z kolei wedle Euzebiusza, Jakuba strącono z wieży świątyni w Jerozolimie. W miejscu gdzie odnaleziono relikwie św. Jakuba Młodszego powstała kaplica oraz grobowiec ku jego czci. W późniejszym czasie przeniesiono je do Konstantynopola.

Dzisiaj relikwie świętego przechowywane są w bazylice św. Filipa i Jakuba w Rzymie. Kościół wspomina go 3 maja a w Polsce z uwagi na zbieżność ze świętem Matki Bożej Królowej Polski przeniesiono ten dzień na 6 maja. Obecnie św. Jakub Mniejszy jest patronem Fryzji oraz kramarzy, sklepikarzy, foluszników (rzemieślnicy zajmujący się czyszczeniem ubrań i przygotowaniem tkanin), garbarzy i cukierników. Rycina z 1480 roku przedstawia go z takimi atrybutami jak książka oraz drążek folusznika.